นิทรรศการ

ปัจจุบันนิทรรศการของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดแสดงนิทรรศการใน หัวข้อ “Suthep Now, Then and Hop” หรือ “ดอยสุเทพจากอดีตสู่ปัจจุบัน”
แบ่งออกเป็น 6 พื้นที่จัดแสดง ดังนี้

1. Introduction (โซนแนะนำ)

เป็นโซนที่สร้างมุมมองใหม่ ๆ แก่ผู้เข้าขมนิทรรศการที่มีต่อดอยสุเทพด้วยการให้ข้อมูลในแง่ธรรมชาติวิทยาของดอยสุเทพที่น้อยคนที่จะรู้ในรูปแบบของ Interactive Quiz (ถาม-ตอบ) อาณาเขตพื้นที่และความสูงของยอดเขาต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จำนวนสัตว์ป่าที่ยังควเหลือบนดอยสุเทพ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นดอยสุเทพใน 1 ชั่วโมง

2. Present (โซนนำเสนอ)

จัดแสดงความสัมพันธ์ของคนพื้นราบกับดอยสุเทพ ที่มีอยู่อย่างผิวเผินผ่านสื่อออนไลน์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ดอยสุเทพอาจไม่มีอะไรมากไปกว่าที่พื้นที่เช็คอิน และการกราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแต่ถ้าค้นข้อมูลลึกลงไปจะพบว่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยยังมีโครงสร้างที่น่าสนใจมากมายที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่และอัตลักษณ์ของชาวเชียงใหม่

3. Critical (โซนอดีตที่ผ่านมา)

จัดแสดงประวัติการทำป่าไม้ในเขตดอยสุเทพในเขตต่าง ๆ ในภาคเหนือเริ่มตั้งแต่ช่วงที่เจ้าเมืองอนุญาตให้บริษัทจากต่างชาติเข้ามาสัมปทานทำป่าไม้ในยุคล่าอาณานิคมไปจนถึงการยกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2532 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์ ขั้นตอน และจุดประสงค์ของการทำไม้ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของดอยสุเทพและสังคมเชียงใหม่ที่มาจากการทำป่าไม้และการดูพื้นที่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นบนดอยสุเทพ ซึ่งแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นมากมายในยุคนี้แต่มีพื้นที่ป่าจำนวนมากที่ถูกทำลายและสัตว์ป่าหลายชนิดที่ต้องสูญพันธุ์ไปจากดอยสุเทพ

4. Exuberant (โซนธรรมชาติ)

ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ดอยสุเทพยังอุดมสมบูรณ์นิทรรศการในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลสวนธรรมชาติวิทยายาของดอยสุเทพ ไม่ว่าจะเป็นชนิดและโครงสร้างของป่าที่พบในระดับความสูงต่าง ๆ และกลุ่มตัวอย่างที่แสดงถึงชนิดพันธุ์ที่มีเฉพาะถิ่นในระดับนิเวศภูเขา ชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาทั้งด้านวิถีชีวิตและความเชื่อผ่านอาหาร ข้าวของเครื่องใช้และยา

5. Hope (โซนความหวัง)

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย รวมถึงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการศึกษาวิจัย ลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตบนโลก

6. Hall of Fame (เกียรติประวัติ)

ดอยสุเทพ เป็นพื้นที่ที่มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตเป็นครั้งแรกของโลกมากมาย ทั้งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงเกียรติประวัติของผู้ค้นพบ ซึ่งโซนนี้ได้รวบรวมรายละเอียดสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไว้ให้ได้ศึกษา เช่น เอื้องแซะ Dendrobium scabrilingue Lindl., สิงโตสุเทพ Bulbophyllum sutepense, ปูน้ำตกดอยสุเทพ Doimon doisutep, เห็ดไข่ Amanita siamensis เป็นต้น