เรือนเพาะชำดอยสุเทพ

ชื่อภาษาไทย : เรือนเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่นดอยสุเทพ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doi Suthep Indigenous Tree Species Nursery.
เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2562
เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. เพื่อการวิจัยกล้าไม้ท้องถิ่นดอยสุเทพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะกล้าไม้ท้องถิ่นดอยสุเทพ 
4. เพื่อผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อนำใช้ในการฟื้นฟูป่า

รูปแบบการเรียนรู้
ตอนที่ 1 การเรียนรู้พรรณไม้ท้องถิ่นดอยสุเทพ
ตอนที่ 2 การออกแบบและการสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้
ตอนที่ 3 การเก็บเมล็ดพันธุ์
ตอนที่ 4 การเตรียมผลและเมล็ด
ตอนที่ 5 การเพาะเมล็ด
ตอนที่ 6 การย้ายกล้าไม้
ตอนที่ 7 การดูแลกล้าไม้
ตอนที่ 8 การควบคุมกล้าไม้

ช่วงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2562

เรือนเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่นดอยสุเทพหลังก่อสร้างเสร็จ