ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2532
กลุ่มคณาจารย์กลุ่มหนึ่งได้จัดประชุมและเสนอว่าควรจะมีศูนย์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับดอยสุเทพที่ได้ศึกษากันมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี

พ.ศ. 2533 – 2540
คณาจารย์จากหลายคณะร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นสาหรับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ทั้งเยาวชนในระบบโรงเรียน และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ ค่ายอบรมครูผู้นาสิ่งแวดล้อม ค่ายศึกษาธรรมชาติสาหรับเยาวชนพิเศษ

พ.ศ. 2539
วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น “โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ” ศูนย์จึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2539 โดยได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

พ.ศ. 2542
จัดประกวดภาพถ่ายดอยสุเทพและนิทรรศการภาพถ่าย

พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ โดยได้รับงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 13,476,939.36 บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) และกองมรดกคุณฉวี ทัศนปรีดา วงเงิน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน)

พ.ศ. 2544
ศูนย์ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาศูนย์ และมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโครงการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของศูนย์

พ.ศ. 2545
จัดกิจกรรมเทศกาลสำคัญ และนิทรรศการนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

พ.ศ. 2546
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
สำหรับจัดทานิทรรศการถาวรภายในอาคาร ในลักษณะสื่อผสม

พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553
ได้มีมติเห็นชอบให้โอนกิจการของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
ไปอยู่ในการปกครองความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2561
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561
ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
เป็นหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่เสนอ เพื่อให้ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
ทำหน้าที่ในการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์   

  1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปีพ.ศ. 2539 และเพี่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปี พ.ศ. 2542 
  2. เพื่อเป็นศูนย์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับดอยสุเทพทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชุมชน สำหรับนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป นักวิจัย นักศึกษา ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ อันเป็นประตูสำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและมีจิตสำนึก 
  3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ดอยสุเทพ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับดอยสุเทพ