ผู้บริหารและบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 

Assoc. Prof. Dr. Prasit Wangpakapattanawong
Head of Doi Suthep Nature Center

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
รองหัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

Asst. Prof. Dr. Pimonrat Tiansawat
Assistant Head of Doi Suthep Nature Center

อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
Dr. Dia Panitnard Shannon
Assistant Head of Doi Suthep Nature Center

อาจารย์ ดร.นที ทองศิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

Dr. Natee Tongsiri
Assistant Head of Doi Suthep Nature Center

นางสาวธารางกูร ปั้นเทียน
พนักงานปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

Ms. Tharangkul Phuntien
General Administration Officer

นางสาวเอื้องอริน สายจันทร์
พนักงานปฏิบัติงานฝ่ายสื่อสารการตลาด 

Ms. Oeungarin Saichan
Marketing Communication Officer

นายสุพจน์ อุ่นแก้ว
พนักงานปฏิบัติงานฝ่ายดิจิทัลครีเอทีฟ 

Mr. Supoj Unkaew
Digital Creative Officer

นายอุเทน ฟูศรี
พนักงานปฏิบัติงานฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
Mr. Autian Fusri
Facility and Environment Officer