วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ชุมชนตระหนักถึงความสวยงาม และความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ”

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดกิจกรรมและการอบรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา
  2. ให้บริการข้อมูลด้านธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ
  3. สร้างเครือข่ายและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (Goal) 

  1. ศูนย์มีกิจกรรม/โครงการและการอบรมเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่หลากหลาย โดยมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการและการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
  2. ศูนย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลด้านธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. ผู้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการและการอบรมต่างๆ ของศูนย์ รวมทั้งเข้าชมนิทรรศการและใช้บริการต่างๆ ของศูนย์เป็นอย่างดี ส่งผลให้ศูนย์มีฐานสมาชิกในอนาคต 
  4. ศูนย์สามารถหารายได้เพียงพอสำหรับการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

ค่านิยม (Core Values)

D = Diversity ความหลายหลาย
S = Services บริการ
N = Networking สร้างเครือข่าย
C = Community ชุมชน