ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Doi Suthep Nature Center, Chiang Mai University

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดแสดง นิทรรศการ กิจกรรม/โครงการ และการอบรมบริการวิชาการต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น เด็ก เยาวชน ครอบครัว และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังให้บริการข้อมูลด้านธรรมชาติวิทยา ดอยสุเทพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจตลอดจนสร้างความตระหนักแก่ชุมชนให้เห็นความ สำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ดอยสุเทพ นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังถือเป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ

วิดีโอ